INFORMACJE DLA NARZECZONYCH

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele katolickim:
Powinni zgłosić się w biurze parafialnym – co najmniej na trzy miesiące przed planowanym ślubem (jest to czas niezbędny do wypełnienia wszelkich formalności). Jeśli oboje są katolikami – nie mogą być wypisani z Kościoła katolickiego.

Dostarczyć na ustalony termin spotkania następujące dokumenty:
1. dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

2. aktualne świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż pół roku – 6 mieięcy)

3. na świadectwie chrztu powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania
(jeśli jej brak, należy uzyskać świadectwo z parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania),

4. świadectwo zawarcia małżeństwa cywilnego, tzn: Bescheinigung über die Eheschließung lub (jeśli ślubu cywilnego nie było) zaświadczenie o planowanym terminie ślubu cywilnego Anmeldung der Eheschließung und Terminbestätigung,

5. świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego

6. zaświadczenie z poradni rodzinnej

Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny (Ehevorbereitungsprotokoll).

Uwaga! Wszyscy zameldowani i mieszkający na terenie Niemiec, chcąc zawrzeć sakramentalny związek małżeński na terenie Polski, potrzebują zgodę biskupa diecezji w której mieszkają. W naszym przypadku jest to zgoda biskupa diecezji Trier. Zgoda ta jest niezbędna do ważnego i godziwego zawarcia małżeństwa poza granicami Niemiec. Dlatego chcąc zawrzeć małżeństwo w Polsce, należy zgłosić się do biura PMK Trier i tutaj dopełnić wszelkich formalności (spisanie protokołu przedmałżeńskiego) i dopiero wówczas, na podstawie wystawionej licencji i dyspensy od ślubu poza granicami, przyjąć sakrament małżeństwa w Polsce lub innym wybranym przez siebie kraju. Jeżeli w Polsce ma być zawierany tzw. ślub konkordatowy, można pominąć dokument z punktu 4.